Policys

Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB, STC AB, har antagit följande policys, att gälla vid all verksamhet och all personal kopplad till bolaget.

Kvalitets- och Miljöpolicy
pdf: KMP

Brämhult 2017-04-20
Styrelsen i STC AB

 

Integritetspolicy
pdf: GDPR

Brämhult 2018-05-09
Styrelsen i STC AB

 

Krishantering, Första hjälpen och krisstöd

Ny arbetsplats

Läs och ta till dig informationen som gäller för arbetsplatsen.
Finns personal med kända besvär som astma, diabetes eller hjärtbesvär?
Lämna uppgifter om anhöriga till platskontor och STC.

Vid tillbud / olycka
– Ge första hjälpen
– Tillkalla ambulans och/eller polis
– Anmäl till platsledningen, platskontor
– Följ den drabbade till sjukvård
– Avrapportera till platsledningen
– Var behjälplig vid information till anhöriga
– Deltag i anmälan till Arbetsmiljöverket
-Ta emot krisstöd

Vid uppföljning 
– Deltag i uppföljningsmöte
– Tala om vad du varit med om
– Lämna skuldfrågan till försäkringsbolagen

 

Drogpolicy för Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Det är viktigt att STC:s ägare och anställda har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete.

Arbete och droger hör inte ihop
STC skall vara en drogfri arbetsplats. Säkerhet, kvalitet och ekonomi är våra ledord. Då samtliga ägare och anställda representerar STC innebär detta ett absolut förbud att bruka eller vara påverkad av droger på arbetet.

Med droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet.

Drogbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten och trivseln i arbetet.

Chefens ansvar
Varje ägare och VD har ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger.
I ett gott ledarskap ingår engagemang för medarbetarnas situation i arbetet och i rimlig och möjlig utsträckning också utanför arbetsplatsen.

Var uppmärksam 
Tidiga tecken på missbruk kan vara:
– nedgång i prestation
– ojämn effektivitet
– svårighet att passa arbetstider
– upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger
– semesterdagar som tas ut utan förvarning

Att lägga sej i och att ifrågasätta är att bry sig om!

Tidig rehabilitering
– Vid misstanke om missbruk skall chefen agera så snabbt som möjligt. Första steget är att ha ett samtal med den anställde.
– Planering av rehabilitering skall ske tillsammans med den anställde som har missbruksproblem. Andra medverkande kan vara vårdcentral, företagshälsovård, fackliga företrädare och arbetskamrater.
– En handlingsplan, ett kontrakt, med den anställde skall upprättas. Där skall framgå behandling och stödåtgärder samt konsekvenser om kontraktet inte fullföljs.
– En person som missbrukar droger behöver hjälp, men har också ett eget ansvar.
– Missriktad tolerans stjälper istället för hjälper!

Drogpåverkad skall avvisas från arbetsplatsen 
– Chefen är skyldig att avvisa den som är drogpåverkad eller bakfull från arbetsplatsen.
– Avskilj den anställde från arbetet lugnt och bestämt. Ordna hemtransport. Kontakta anhörig/se till att den anställde får vård.
– Genomför nästkommande arbetsdag ett personligt samtal om regler och konsekvenser.
– Var beredd på undanflykter, ilska och förnekande!

Håll facket informerat
– Chefen skall hålla berörd facklig organisation informerad om åtgärder.

Dokumentera
– Drogförseelser skall dokumenteras på samma sätt som andra tillbud/olyckor.
– Dokumentationen och vidtagna åtgärder har stor betydelse i arbetet att utveckla och rehabilitera den anställde.

Formella regler
– Arbetsgivaren har möjlighet att begära sjukintyg från första sjukskrivningsdagen.
– En anställd som missbrukar och inte ställer upp på rehabilitering, eller som trots rehabiliteringsåtgärder fortsätter sitt missbruk kan sägas upp.

Som arbetskamrat har du ansvar
– Alla anställda har ett moraliskt ansvar att hjälpa en arbetskamrat som missbrukar.
– Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen – underrätta närmaste chef.
– Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren.
– Även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har med att göra – bry dig om.
– Bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att han/hon behövs.
– Ljug inte för att skydda missbrukaren – det hjälper bara honom/henne att fortsätta sitt missbruk.
– Bry dig om – ställ krav. Tala med din arbetskamrat – inte om.

Sprid kunskap om drogpolicyn
– Varje ägare och anställd på STC skall känna till innehållet i drogpolicyn.
– Kunskapen skall ges nyanställda redan under introduktionen.

Läs och skriv ut vår drogpolicy här. [pdf]

 

Policy för sociala medier 

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga ägare och anställda avseende sociala medier. Policyn gäller för alla ägare och anställda när du deltar i sociala medier inom ramen för din anställning. Observera att du är alltid personligt ansvarig för det du publicerar oavsett om publiceringen sker i egenskap av arbetstagare eller privat.

Det finns vissa grundregler du är skyldig att beakta:
1. Röj aldrig affärs- eller yrkeshemligheter. Är du osäker, fråga din chef.
2. Respektera dina arbetskamraters integritet.
3. Kommentera aldrig någon nedsättande.
4. Visa respekt mot motpart och konkurrenter.
5. Var korrekt och använd sunt förnuft.
6. Var noga med att berätta vem du är och om det är arbete eller fritid.
7. Privat bloggande ska ske på fritid.
8. Det du publicerar lever för alltid vidare.

Brämhult 2014-03-10
Styrelsen i STC AB