Sök
Filter
Stäng

Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor för Anläggningsmaskiner med förare

    
    § 1 Hyra
    Hyreskostnaden enligt dessa Allmänna hyresvillkor utgöres av timhyra, reducerad   
    timhyra samt övriga kostnader.
    I timhyran ingår samtliga maskinkostnader (fasta och rörliga), ordinarie förarkostnader,
    samt erforderliga försäkringar.

    § 2 Självkostnad
    Med ersättning/ar enligt självkostnadsprincipen avses i dessa Allmänna hyresvillkor
    rätt till ersättning för skäliga kostnader exkl. arvode.

    § 3 Timhyra
    Timhyran utgår när maskin är i drift. Om beordrad extra utrustning användes utgår
    tilläggsersättning enligt överenskommelse. För påbörjad halvtimme utgår halv timhyra.
    Det minsta belopp som debiteras vid varje inhyrningstillfälle är 3 gånger den överens-
    komna timhyran.

    § 4 Reducerad timhyra
    Reducerad timhyra - s.k. stilleståndshyra - utgår under överenskommen arbetstid,
    när maskin inte kan användas p.g.av arbetsbrist hos inhyraren eller annat förhållande
    som är att hänföra till inhyraren och vilket uthyraren ej kan påverka.
    Då hinder för inhyrarens användning av maskin föreligger på grund av otjänliga
    väderleksförhållanden utgår halv stilleståndshyra.
    Parterna ska före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om stilleståndshyrans
    storlek. Saknas sådan överenskommelse utgår stilleståndshyra med 50% av den
    överenskomna timhyran i övrigt.

    § 5 Reglering av timhyra
    Lagar, författningar, föreskrifter eller anvisningar som träder i kraft efter det att överens-
    kommelsen om uthyrning träffats och som påverkar timhyrans storlek ska föranleda
    reglering av timhyran med belopp motsvarande verifierade kostnadsförändringar.

    § 6 Övriga kostnader
    Vid maskinarbete utanför inhyrarens ordinarie arbetstid, vid beredskap, vid maskinarbete
    under jord samt vid maskinarbete på annan arbetsplats/ort än den överenskomna, som
    beordrats av inhyraren utgår ersättning/ar enligt gällande Entreprenadmaskinavtal eller
    Maskinföraravtal, samt därpå kommande avgifter enligt lag och avtal, om inte annat
    överenskommits. Vid uppdrag där traktamenten utgår enligt kollektivavtal debiteras
    dessa separat.

    § 7 Transporter inkl. lastning och lossning
    Alla transporter av maskiner och utrustning samt lastning, lossning och montering
    ombesörjes av uthyraren om inte annat överenskommits. Kostnaderna för transport
    till och från samt inom arbetsplatsen betalas av inhyraren. Detta gäller även sådant
    tillbehör och utrustning som till följd av lagar, författningar och bestämmelser inte kan
    eller tillåts transporteras på och/eller tillsammans med maskinen.
    Vid mer än 100 timmars ersättningsgill hyrestid betalas endast framtransport av inhyraren.
    Uthyraren skall i sitt anbud ange pris för transporten inom ramen för gällande hyres-
    villkor. För maskin, som förflyttas för eget maskineri utgår ersättning motsvarande 
    timhyra.

    § 8 Mervärdesskatt
    Inhyraren skall utöver timhyra, reducerad timhyra samt övrig kostnad utge ersättning
    för därpå belöpande mervärdesskatt.

    § 9 Uppsägningstid
    Om bestämd hyrestid inte avtalas har både uthyraren och inhyraren rätt att säga upp
    avtalet. Intill dess inhyrningen pågått tillhopa 10 arbetsdagar får avtalet uppsägas med
    omedelbar verkan. För tiden härefter utgör uppsägningstiden 6 kalenderdagar, uppsäg-
    ningsdagen inräknad.

    § 10 Maskinens skick, underhåll och vård
    Uthyraren ansvarar för:
    a) att maskin, med därtill hörande utrustning och tillbehör, är komplett och i gott skick
        samt uppfyller gällande anvisningar och föreskrifter beträffande skydd, säkerhet
        och fortlöpande tillsyn.
    b) att maskin handhas på ett kompetent sätt och att maskinföraren följer av arbets-
        ledningen lämnade anvisningar.
    c) att maskin är försedd med slitdelar i reserv för att trygga kontinuerlig drift av maskinen.
    d) att maskin underhålls och vårdas.

    § 11 Ansvars- och säkerhetsföreskrifter m.m
    Uthyraren ansvarar för skada till följd av driftsavbrott endast i den mån avbrottet visas
    vara en följd av vårdslöshet hos uthyraren.
    Parterna bör före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om beloppbegränsning
    av uthyrarens ansvar för skada till följd av driftsavbrott. Har sådan överenskommelse ej
    träffats är uthyrarens ansvar för skada begränsat till ett belopp motsvarande 3 gånger
    det vid tiden för hyresavtalets träffande gällande basbeloppen enligt "lagen (1962:381)
    om allmän försäkring".

    § 12 Ansvar
    Uthyraren ansvarar för att lagar och författningar samt av myndighet utfärdade före-
    skrifter och anvisningar iakttages i den mån den berör hans åtagande. Krävs i enlighet
    härmed certifiering och/eller besiktning av maskin och/eller redskap skall uthyraren kunna
    förete giltiga dokument.
    Uthyraren har rätt att utföra obligatorisk besiktning på överenskommen arbetstid.
    Under den tid som besiktning utföres utgår ej någon ersättning.

    § 13 Arbetsledning och förhållande på arbetsplatsen
    Inhyraren skall om så befinnes vara erforderligt särskilt anvisa var inom arbetsplatsen
    som maskiner, utrustning, tillbehör, oljor och drivmedel får transporteras och uppställas
    resp. förvaras. Inhyraren skall vidare, utan kostnad för uthyraren, upplåta tillgång till 
    rastkur, toalett, tvättanordningar m.m för maskins förare. Där annat inte överenskommits
    mellan parterna åligger det inhyraren att tillhandahålla för maskinarbetenas bedrivande
    erforderlig arbetsledning och ansvara för samordningsansvaret.

    § 14 Ordningsregler
    Uthyraren och av denna anlitad personal skall följa de ordningsregler som tillämpas på
    arbetsplatsen samt därvid särskilt tillse att oljor, drivmedel och övriga maskinrelaterade
    vätskor handhas på sådant sätt att spill undviks.

    § 15 Ledningar
    1) Inhyraren skall före arbetenas påbörjande låta frilägga eller tydligt utmärka kablar,
        ledningar, kulvertar och dylikt.
    2) Uthyraren eller av denna anställd personal skall före arbetenas påbörjande hos
        inhyraren efterhöra om åtgärder enligt stycke 1 vidtagits.
    3) Har friläggande eller utmärkning ej ägt rum alternativt skett på ett bristfälligt eller
        felaktigt sätt skall i första hand inhyraren ensam bära ansvaret härav föranledd skada.
        Om uthyraren i väsentlig mån brustit i den kontroll som åligger honom enligt stycke 2
        skall dock uthyraren taga del i nu nämnda ansvar efter vad som befinnes vara skäligt.

    § 16 Användningsrätt och erforderliga hjälparbeten
    Maskin får av inhyraren användas endast för sådana arbetsuppgifter och under sådana
    användningsförhållanden, för vilka den är avsedd. Om inhyraren önskar att maskin skall
    användas under andra användningsförhållanden än som kan anses normalt för maskinen,
    skall uthyraren först lämna tillstånd härtill och överenskommelse träffas om eventuell
    ändring av timhyran. Inhyraren får inte utan särskilt tillstånd av uthyraren använda eller
    uppställa maskin på annan plats än som överenskommits. Maskin får inte utan tillstånd
    av uthyraren framföras av annan än uthyraren och dennes personal. Om hjälparbeten
    erfordras gäller följande om ej annat avtalats:
    1) erforderliga hjälparbeten utföres av uthyraren.
    2) erforderlig hjälputrustning för arbetets genomförande anskaffas av uthyraren.
    3) hjälparbeten och hjälputrustning bekostas av inhyraren enligt självkostnadsprincipen,
        om ej annat avtalats.
    Av inhyraren tillhandahållen utrustning skall uppfylla gällande föreskrifter.

    § 17 Försäkringar
    Uthyraren skall teckna och under hyrestiden vidmakthålla ansvarsförsäkring gällande
    försäkringsvillkor för allmän ansvarsförsäkring.
    På anmodan skall uthyraren tillställa inhyraren bevis om försäkringsskydd. Erfordras
    tilläggsförsäkring, exempelvis vid lyft, tecknas denna försäkring av inhyraren om ej
    annat överenskommits.

    § 18 Arbetstid
    Maskinarbete skall om inte annat överenskommits bedrivas under den på inhyraren 
    arbetsplats tillämpade arbetstiden.
    Inhyraren skall så snart han kan meddela uthyraren om förändring i maskinarbetet,
    såsom skiftgång eller beräknat stillestånd.
    Oavsett nyssnämnda skyldighet för inhyraren är uthyraren skyldig att utföra tillfälligt
    skiftarbete i den mån härigenom inte uppkommer väsentliga olägenheter för honom.

    § 19 Rapporter
    Uthyraren ansvarar för att maskinrapport förs över maskinens användning. Om inhyraren
    så önskar kan rapport föras på av inhyraren tillhandahållen blankett.
    Rapporter skall på överenskomna tider tillställas inhyraren eller dennes ombud för god-
    kännande och underskrift.

    § 20 Betalningsvillkor, ränta, fakturering
    Likvid för utställd faktura erlägges inom 20 dagar från mottagandet av fakturan.
    Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta vilken, om inte annat överenskommits, med
    8 procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referens-
    ränta.
    Uthyraren skall inom 6 månader från inhyrningens slut till inhyraren översända faktura,
    upptagande samtliga återstående fordringar avseende inhyrningen. Har uthyraren ej
    inom nämnda tid till inhyraren anmält fordran som kan föranleda ytterligare krav och
    kan uthyraren ej visa att kravet grundas på fordran som varit för honom okänd äger
    uthyraren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

    § 21 Befrielsegrunder (Force majeure)
    Uthyraren och inhyraren äger gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullfölja
    avtalet om dess fullgörande hindrats till följd av omständigheter utanför parternas kontroll,
    såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos part eller
    annan av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande
    och som parten inte kunnat förutse eller vars medliga inverkan han inte rimligen kunnat
    undanröja.

    § 22 Hävande av avtal
    Om uthyraren eller inhyraren väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt åtagande och 
    om, efter erinran från motpartens sida, rättelse ej sker utan dröjsmål, har motparten rätt 
    att häva avtalet med omedelbar verkan. Om i § 21 angiven omständighet på ett väsentligt
    sätt rubbat förutsättningar för uthyrningen har både uthyraren och inhyraren rätt att häva
    avtalet med omedelbar verkan. 

    § 23 Tvist
    Tvist å grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om
    skiljeförfarande.

Kvalitet & Miljö

Utöver vad som anges i dessa villkor kan parterna överenskomma om vilka kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ska gälla vid hyrestillfället.

Är parterna överens om vilka krav som ska gälla anges detta på ME:s "Avtalsbekräftelse Maskin med förare".

Som grund för dessa krav kan följande ME-formulär användas "Miljövarudeklaration för anläggnings- skogs- och vägunderhållsmaskiner", "Datablad Maskin/fordon" samt "Avtal om kvalitets- miljö- och arbetsmiljökrav vid uppdrag med anläggningsmaskiner och transportfordon".