Sök
Filter
Stäng

Leveransavtal

 Ladda ner avtalet som en pdf-fil

 

1. Parter

1.1 Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB  556325-1270 
 (nedan benämnt STC)
 Box 17
 507 20  BRÄMHULT

1.2 ”Medlem”

2. Bakgrund

2.1 STC:s verksamhet består i att förmedla uthyrning av entreprenadmaskiner  och fordon samt utförande av entreprenadarbeten. Ägarna till STC består av
 företag med angiven inriktning. 

3. STC:s åtaganden

STC skall verka för
3.1 att främja leverantörens ekonomiska intressen genom att förmedla uppdrag  och annan därmed förenlig verksamhet,

3.2 att träffa avtal i eget namn med kunder avseende de uppdrag som leverantö-
 ren skall utföra,

3.3 att medverka till förbättrade villkor vad avser inköp,

3.4 att inom ramen för tillgängliga uppdrag bereda leverantören sysselsättning för
 de enheter (maskiner m m) denne tillhandahåller,

3.5 att i eget namn fakturera kunder för de uppdrag leverantören utfört samt

3.6 att senast på fastställd betalningsdag utbetala ersättning till leverantören för
 utförda uppdrag.

4. Leverantörens åtaganden

Leverantören förbinder sig
4.1 att efterkomma av STC lämnade anvisningar för uppdrags utförande,

4.2 att tillse att ingående enheter uppfyller myndigheternas och i lag ställda krav  på besiktningar, försäkringar m m,

4.3 att tillse att förare innehar erforderlig kompetens och behörighet som krävs för
 aktuell enhet,

4.4 att endast utföra uppdrag för STC:s räkning,

4.5 att erlägga provision till STC enligt detta avtal,

4.6 att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring i enlighet med Maskin-   entreprenörernas Förbunds rekommendationer,

4.7 att göra reklam för STC genom att i enlighet med STC:s anvisningar anbringa
 skyltar på ingående enheter,

4.8 att lämna alla uppgifter till STC angående firma, ägareförändringar, anställda
 och ingående enheter, se bilagor,

4.9 att följa gällande kollektivavtal samt gällande arbetsrättslig och miljörättslig
 lagstiftning,

4.10 att inneha gällande F-skattebevis och på begäran förete detsamma för STC samt

4.11 att använda STC:s följesedlar och lämna dessa till STC för fakturering av de  av leverantören utförda uppdragen.

4.12 att innan leverantören lämnar anbud på entreprenad, skall kontroll ske 
 med STC:s kontor, så att inte flera anbud lämnas på samma objekt.
 STC:s eget anbud skall ovillkorligen gälla, om sådant lämnas.

5. Tillkommande och frångående enheter

5.1 För det fall leverantören införskaffar ytterligare enheter skall dessa omfattas  av det förevarande avtalet. Leverantören skall omgående rapportera till STC
 om tillkommande och frångående enheter.

6. Leverantörens rätt till ersättning och STC:s rätt till provision

6.1 Leverantörens ersättning för av denne utförda uppdrag skall utgå i enlighet
 med prislista som STC från tid till annan tillämpar mot dess kund. STC
 tillställer leverantören uppgifter om till kund fakturerat belopp varefter STC
 upprättar en avräkning/faktura med avdrag för provision enligt punkten 6.3  nedan.

6.2 Utbetalning för utförda uppdrag sker från STC till leverantören i enlighet med
 upprättad avräkning/faktura den 10:e i andra månaden efter den månad då 
 uppdraget utförts. Utbetalningsdagen kan på leverantörens begäran tidigare- läggas till den 25:e i första  månaden efter den månad då uppdraget utförts. 
 Provision enligt 6.3 nedan ökas med 0,5% vid tidigareläggning.

6.3 STC har rätt till provision enligt följande:
 Under första avtalsåret utgår 7% på inkört belopp. 
 Därefter utgår om ej annat avtalas:
 Serviceavgift 750 kr/mån + provision på inkört belopp:
 Upp till och med  500 000 kr 5% provision
 Mellan 500 001 och 1 000 000 kr 4% provision
 Från 1 000 001 kr 3% provision.
 Till beslutad provision tillkommer enligt lag gällande mervärdeskatt

7. Fel och brister i utförda arbeten m m

7.1 För det fall STC blir ansvarigt mot kund för fel eller brister i av leverantören
 utförda uppdrag eller om leverantören och dennes anställda orsakar skada är
 leverantören ersättningsskyldig mot STC för den skada de lider. STC skall vid
 reklamation från dess kund underrätta leverantören härom inom skälig tid.
 Leverantören skall härvid i första hand beredas möjlighet att själv avhjälpa
 felet, bristen eller skadan om detta är möjligt. Sker inte avhjälpande inom 
 skälig tid äger STC rätt att avhjälpa felet, bristen eller skadan på leverantörens  bekostnad.

8. Sekretess

8.1 Part får inte under avtalstiden och ej heller därefter för annan yppa den andra
 partens affärs- och yrkeshemligheter eller utnyttja information av detta slag på
 ett för den andra parten menligt sätt.

9. Befrielsegrunder

9.1 Om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras i betydande grad av någon
 omständighet - som t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränk-
 ningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner,
 uteblivna tillstånd,  olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleks-
 förhållanden - som part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets  slutande och som denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall  han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att fullgöra avtalet.
 Inträffar sådan omständighet som nu nämnts skall den part som berörs därav
 utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

10. Avtalstid

10.1 Avtalet träder i kraft 2007-01-01 och gäller för en tid av ett år.
 Om avtalet inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens slut löper 
 avtalet vidare med ett år i sänder med sex månaders uppsägningstid varje  gång.

11. Förtida uppsägning

11.1 Part får häva avtalet om medkontrahenten i väsentlig mån inte uppfyller sina 
 avtalsenliga förpliktelser och inte vidtagit  rättelse inom 30 dagar efter skriftlig
 underrättelse från den andra parten med hänvisning till denna paragraf.
 Underrättelsen skall ske utan oskäligt uppehåll sedan parten fått kännedom  om det som åberopas.

 Föreligger hävningsrätt enligt första stycket skall hävning ske utan oskäligt
 uppehåll. Sker inte detta förlorar parten sin rätt till hävning.

12. Tvister

12.1 Tvister löses vid Borås Tingsrätt. Tingsrättens dom  är slutgiltig och ska ej  överklagas.

Borås 2007-

Schakt & Transport i Borås  ”Medlem”
Entreprenad AB

Claes Hult