Sök
Filter
Stäng

Kompanjonsavtal

Ladda ner avtalet som en pdf-fil


Mellan undertecknade ägare till samtliga aktier i Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB /556325-1270/ har nu följande avtal träffats.

Allmänt
§ 1 Avtalet allmänna omfattning
 Detta avtal avser att jämte aktiebolagslagens samt bolagsordningens
 stadgande reglera bolagsmännens inbördes förhållande vad avser
 bolagets ägarstruktur samt part rätt att förfoga över aktierna i bolaget m m.

§ 2 Konkurrens bolagsordning
 Om bestämmelse i bolagsordningen är eller anses stridande mot detta
 avtals bestämmelser skall avtalet vinna företräde.

§ 3 Parters allmänna åligganden
 Parterna skall driva bolaget i enlighet med dess i bolagsordningen
 uppställda ändamål. Part skall för samtliga honom tillhöriga aktier i
 bolaget vara införd i aktieboken såsom rösträttsutövande aktieägare.
 Part, med undantag för Schakt & Transportcentralen Ek Förening,
 skall teckna ”leveransavtal” med bolaget enligt vid varje tid framtagen
 standard.

Bolagets organisation m m
§ 4 Styrelse
 Styrelsens sammansättning m m regleras i bolagsordningen.

Ägarförhållandet
§ 5 Aktiefördelning
 Vid detta avtals ingående äger var och en av parterna, med undantag för
 Schakt & Transportcentralen Ek Förening, minst 400 st aktier à nominellt 100 kr.

 Parterna är ense om att aktieägarna, med undantag för Schakt & Transport-
 centralen Ek Förening, vid varje tillfälle skall äga minst det antal aktier som 
 nämns i stycket ovan. Undantag härifrån kan beslutas vid bolagsstämma om
 parterna är ense. Vid eventuell ökning av aktiekapitalet eller vid hembud skall
 varje aktieägare, med undantag för Schakt & Transportcentralen Ek Förening,
 äga rätt och skyldighet att teckna minst så många nya aktier, att partens totala 
 antal aktier uppgår till av bolagsstämman beslutat minsta antal aktier för varje 
 part.

§ 6 Pantsättning
 Parter äger icke rätt pantsätta av honom innehavda aktier.

§ 7 Parts utträde
 Part som vill utträda ur kompanjonskapet skall hembjuda sina aktier
 till Schakt & Transportcentralen Ek Förening enligt reglerna i detta avtal.
 Part, med undantag för Schakt & Transportcentralen Ek Förening, äger  utträda oavsett skäl.

§ 8 Uteslutning av part
 För den händelse fråga uppstår om att mot parts vilja utesluta denne från
 kompanjonskapet äger övriga aktieägare rätt att besluta därom. Sådant
 beslut kan endast fattas om samtliga aktieägare, med undantag för den part
 uteslutningsfrågan avser, biträder beslutet.

 Beslut kan dock inte fattas om att utesluta Schakt & Transportcentralen Ek  Förening. Om part uteslutes äger Schakt & Transportcentralen Ek Förening
 rätt att omedelbart inlösa dennes aktier till nominellt värde.

§ 9 Överlåtelse av aktie
 Part äger ej överlåta aktie till annan utan är hänvisad att, med tillämpning
 av reglerna i detta avtal, söka en uppgörelse med övriga avtalsparter.

§ 10 Inlösen efter parts dödsfall
 Om part skulle avlida under avtalstiden äger Schakt & Transportcentralen
 Ek Förening rätt att lösa den avlidnes aktier i bolaget från den avlidnes  dödsbo eller andra rättsinnehavare.

 Framställan om inlösen skall ske genom rekommenderat brev till dödsboet
 eller rättsinnehavaren inom två månader från dödsfallet.

§ 11 Inlösen vid bodelning
 Om part egendom blir föremål för bodelning är part pliktig tillse att aktierna
 tillägges partens lott. För den händelse så icke kan ske, skall part omedel-
 bart hembjuda aktierna till inlösen enligt detta avtal.

§ 12 Överlåtelse av parts aktier/andelar i det egna bolaget.
Då part överlåter aktier eller andelar i det egna bolaget ska överlåtelsen   omgående meddelas STC för godkännande av den nya parten. Om STC ej 
kan godkänna den nya parten skall aktierna i STC omgående hembjudas till inlösen.

Inlösenförfarande
§ 13 Inlösenförfarandet
 Part som på någon av i 7,9,10 och 11 §§ ovan angiven grund har att hem-
 bjuda aktie till inlösen skall ofördröjligen och skriftligen med mottagningsbevis
 anmäla aktien till Schakt & Transportcentralen Ek Förening till inlösen. Vid 
 anmälan skall fogas uppgift om grunden för påkallat hembudsförfarande.

 Schakt & Transportcentralen Ek Förening till vilken sålunda aktie hembjudits
 till inlösen skall senast inom två månader räknat från det föreningen delgivits
 hembudet skriftligen med mottagningsbevis meddela hembjudande part
 huruvida de önskar begagna lösningsrätten eller ej.

 Om lösenbeloppets storlek och erläggande stadgas nedan i detta avtal.

§ 14 Lösenbeloppets fastställande
 Aktiens inlösenvärde skall årligen fastställas på bolagsstämma där bolagets
 årsredovisning framläggs. Sålunda fastställt värde är gällande för hembud 
 som erbjuds under räkenskapsåret efter det år ovan åsyftade årsredovisning
 avser.

§ 15 Lösenbeloppets erläggande
 Vid inlösen av aktie enligt detta avtal skall köparen inom två månader från det  hembudet antagits erlägga minst 25% av lösenbeloppet kontant och till  säljaren utfärda revers på resterande belopp. Denna revers skall amorteras  med lika rater varje halvår under tre år. Ränta utgår ej.

 Köparen äger amortera reversbeloppet tidigare än vad nu stadgats. 

 De försålda aktierna skall pantförskrivas till överlåtaren såsom säkerhet för 
 motpartens rätta full görande av likvid och ränta enligt reversen.

Övriga bestämmelser       
§ 16 Deposition och pantsättning av aktier
 Till säkerhet för rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal
 (däribland förpliktelsen att utge vite) pantsätter vardera parten, med undan-
 tag för Schakt & Transportcentralen Ek För, härigenom sina vid var tid ägda
aktier i bolaget. Aktierna skall deponeras hos STC Ek för med instruktion att aktie får utlämnas till part eller tredje man endast om riktigheten av begäran kan styrkas.

§ 17 Vite och skadestånd
 Bryter part mot en bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet inte av ringa
 betydelse skall denne vid anfordran till de andra parterna utge ett vite om 
 ett basbelopp (bb för innevarande år) i varje enskilt fall.

 De andra parterna har dock rätt att istället för vite enligt första stycket begära
 skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Utgivande av vite eller skade-
 stånd inverkar ej på parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av
 kontraktsbrottet.

§ 18 Avtalstid
 Detta avtal gäller kalenderårsvis med ett år i taget. Första avtalsperioden 
 måste omfatta minst tolv månader. Avtalet förlängs automatiskt med ett år åt
 gången om part ej säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens
 utgång.

§ 19 Tvist i anledning av detta avtal skall slutas enligt lag (1999:116) om skiljemän
 dock att nämnden skall bestå av en person, vilken skall vara advokat i  Göteborg och utses efter förslag av Sveriges Advokatsamfund.  Skiljeförfarandet skall äga rum i Borås.

Borås 2007-…-…

Schakt & Transportcentralen i Borås Ek För

Claes Hult
/VD/